Algemene Voorwaarden Olifant Media B.V.

 

 1. Olifant Media B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht ("Olifant Media") die zich ten doel stelt om als online marketingbureau opdrachtgevers te ondersteunen op het gebied van search & social.
   
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens Olifant Media en op alle daarmee samenhangende opdrachten verstrekt aan Olifant Media. Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens de bestuurders en medewerkers die werkzaam zijn voor Olifant Media. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitgesloten.
   
 3. Alle opdrachten van opdrachtgever beschouwt Olifant Media als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten. Olifant Media is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van een derde te betrekken na overleg met de opdrachtgever. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de door de hiervoor bedoelde derde voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Olifant Media zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derde partij.
   
 4. Overeengekomen afspraken met betrekking tot maandelijks repeterende werkzaamheden worden automatisch verlengd, tenzij de opdrachtgever uiterlijk drie maanden voor het einde van het jaar de samenwerking opzegt met Olifant Media.
   
 5. Advertentiegelden en andere kosten worden in principe rechtstreeks afgeboekt via de opdrachtgever. Olifant Media kan transacties voorschieten en rekent 20% over het voorgeschoten bedrag voor het dragen van het risico van administratie- en transactiekosten.
   
 6. De uitvoering van aan Olifant Media verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij Olifant Media daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door Olifant Media aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven.
   
 7. De opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Olifant Media aangeleverde beeld-, film- en/of geluidsmateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.
   
 8. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet (een nalaten daaronder begrepen), die tot aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook leidt, dan zal die aansprakelijkheid zijn uitgesloten, tenzij deze het gevolg is van opzet of roekeloosheid. In dat laatste geval zal de aansprakelijkheid van Olifant Media beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de maandelijks afgesproken opdrachtvergoeding waartoe Olifant Media gerechtigd is. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Olifant Media daarvoor.
   
 9. De opdrachtgever vrijwaart Olifant Media tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Olifant Media.
   
 10. Alle auteursrechten en overige intellectuele rechten met betrekking tot de door Olifant Media verleende diensten blijven rusten bij Olifant Media.
   
 11. De opdrachtgever verstrekt reeds nu voor alsdan toestemming aan Olifant Media om de naam en het logo van de opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
   
 12. Alle (i) medewerkers, (oud) medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, in dienst zijn/waren van of verbonden zijn/waren aan Olifant Media en (ii) (on)middellijke aandeelhouders, voormalig (on)middellijke aandeelhouders, bestuurders, voormalig bestuurders, gevolmachtigden, en voormalig gevolmachtigden van Olifant Media kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen. Iedere verwijzing naar Olifant Media in deze algemene voorwaarden geldt in een voorkomend geval tevens als een verwijzing naar de desbetreffende (rechts)personen. Voorzover nodig geldt dit artikel als een onherroepelijk derdenbeding om niet in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van voornoemde (rechts)personen, welk beding door Olifant Media namens deze (rechts)personen reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
   
 13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Op de rechtsverhouding tussen Olifant Media en haar opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de bevoegde rechter te Den Haag zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Olifant Media en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.
   

Adres: Bargelaan 180 - 200 p/a Element Offices, Tel: 071 - 30 200 77, Email: info@olifantmedia.nl, Website: www.olifantmedia.nl, BTW: NL857310793B01, KVK: 68119844 Bank: NL63 RABO 0316688789 ten name van Olifant Media B.V.

www.olifantmedia.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.olifantmedia.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.

 Cookies NIET accepteren